<![CDATA[中央警察大學-交通學系 - 專任教師]]> utf-8 2018-06-15 14:20:52 2018-06-15 14:20:52 HeimaVista.com inc <![CDATA[趙崇仁助理教授]]> 2016-02-18 19:13:27 <![CDATA[曾淑英教官]]> 2016-01-15 09:37:45 <![CDATA[陳家福教官]]> 2016-01-15 09:37:37 <![CDATA[莊弼昌副教授兼系主任/所長]]> 2016-01-15 09:35:52 <![CDATA[郭廣洋副教授]]> 2016-01-15 09:35:16 <![CDATA[陳高村副教授]]> 2016-01-15 09:34:53 <![CDATA[程玉傑副教授]]> 2016-01-15 09:34:41 <![CDATA[周文生教授]]> 2016-01-15 09:34:08 <![CDATA[曾平毅教授]]> 2016-01-15 09:33:52 <![CDATA[朱錫琛教授]]> 2016-01-15 09:33:13 <![CDATA[蔡中志教授]]> 2016-01-15 09:32:56